Stadgar

 

Detta är Törnros Mc Västerviks stadgar. Senast reviderade och genomröstade vid årsmötet 2009-02-21.

 

§ 1  Ändamål
Törnros MC är en partipolitiskt och religiöst obunden MC-klubb som är ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC).
Törnros MC ska verka för
att främja intresset för motorcykelåkning
att informera allmänheten för att öka förståelsen för varandra i trafiken
att genom sammankomster upprätthålla kontakten mellan medlemmarna

§ 2 Organisation
Törnros MC drivs som ideell förening och dess beslutande organ är årsmötet samt styrelsen

§ 3  Medlemskap
Till Törnros MC kan motorcyklister, familjemedlemmar samt övriga som vill stödja klubbens ändamål och verksamhet ansluta sig som medlemmar.
Medlemskap upphör vid kalenderårets slut, om det inte förnyats.

§ 4  Årsmöte
4:1  Tid och plats: Ordinarie årsmöte äger årligen rum senast före mars månads utgång på plats som beslutas av styrelsen.
4:2 Kallelse: Kallelse utsändes genom personligt meddelande till varje medlem senast tre veckor före årsmötet.
4:3 Motioner - förslag: Förslag till årsmötet ska, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Samtliga medlemmar har rätt att lägga förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande
4:4 Röstning - rösträtt: Varje, vid årsmötet närvarande medlem som betalt fastställd medlemsavgift för innevarande år, har en röst. Alla frågor, utom de rörande stadgeändring och klubbens upplösning, avgörs med enkel majoritet. Röstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person- och/eller förtroendefrågor.
4:5 Ärenden vid ordinarie årsmöte: Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
5 Godkännande av dagordning
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Styrelsens ekonomiska redogörelse
8 Revisorernas berättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Fastställande av kommande års medlemsavgift
11 Fastställande av verksamhetsplan.
12 Behandling av motioner och förslag från klubbens medlemmar
13 Val av ordförande
14 Val av sekreterare
15 Val av kassör
16 Val av ordinarie ledamöter
17 Val av revisorer
18 Val av valberedning
19 Övriga ärenden

§ 5  Extra årsmöte:
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, på eget initiativ, på begäran av revisorerna eller då minst två tredjedelar av klubbens medlemmar så begär.

§ 6  Valberedning
Valberedning utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den ska bestå av minst två medlemmar, varav en sammankallande.

§ 7  Styrelse
7:1 Sammansättning, mandatperiod: Törnros MC leds av en styrelse som väljs av årsmötet och består av ordförande samt sex ordinarie ledamöter. Endast medlem är valbar. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Ordförande väljs för ett arbetsår. Övriga ledamöter väljs för två arbetsår. Udda år väljs tre ledamöter och jämna år väljs tre.
7:2 Beslutsmässighet: Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsrätt.
7:3 Åligganden: Styrelsen leder klubbens verksamhet enlighet med stadgar och årsmötets beslut samt är ansvarig inför årsmötet. Det åligger styrelsen
att svara för att protokoll förs vid styrelsens möten
att utse personer vilka tillsammans eller var för sig har rätt att teckna föreningen
att företräda klubben, själv eller genom ombud, och att föra dess talan gentemot tredje part, offentlig myndighet m fl
att föra förteckning över klubbens medlemmar
att sammanställa inför årsmötet erforderliga handlingar som omfattar verksamhetsberättelse, ekonomirapport samt verksamhetsplan.
7:4 Arbetsformer: Styrelsens arbete leds av ordförande som också är sammankallande. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Det första mötet under arbetsåret skall hållas inom två veckor efter årsmötet. Vid detta möte skall styrelsen konstitutionera sig, utse firmateckna samt utse huvudansvariga för olika delar av klubbens aktuella verksamhet.

§ 8  Medlemsmöten
8:1 Medlemsmöte hålls första söndagen i varje månad
8:2 Utöver medlemsmöten håller Törnros MC sammankomster och träffar med olika program och utan beslutskaraktär

§ 9  Medlemsavgift
Till klubben betalar medlem en årlig avgift vars storlek årsmötet beslutar om
Medlemsavgiften för kommande år skall vara betald senast den 31december innevarande år
Efter 1 juli betalas halv medlemsavgift för resten av innevarande år.

§ 10  Räkenskaper och förvaltning
10:1 Firmatecknare utses av styrelsen.
10:2 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår avslutas per kalenderår.
10:3 Klubben ska föra förteckning över medlemmarna med namn, adress och telefonnummer.
10:4 Kassabok ska föras löpande över klubbens inkomster och utgifter.

§ 11  Protokoll
Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte, styrelsemöte och medlemsmöte.
Protokollet ska vara justerat och tillgängligt för medlemmarna till nästkommande möte.

§ 12  Revision
12:1 Val av revisorer: För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper utser årsmötet två revisorer för ett år.
12:2 Tidpunkt för granskning: Klubbens räkenskaper, kassa och handlingar ska kontinuerligt under verksamhetsåret finnas tillgängliga för granskning av revisorerna. Styrelsen ska senast en månad före årsmötet överlämna räkenskaper och handlingar till revisorerna. Efter avslutad revision ska handlingarna samt revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 13  Medlemmar
13:1 Medlem som betalt avgiften har rätt att, vid tillgång, tillhandhålla en nyckel till klubbstugan mot en depositionsavgift fastställd av styrelsen. Vid utträde ur klubben ska nyckeln omgående återlämnas och depositionsavgiften lämnas tillbaka.
13:2 Utträde ur klubben sker automatiskt då medlemsavgiften inte betalats i tid.
13:3 Utträde under årets gång meddelas helst till styrelsen.
13:4 Medlem som genom oaktsamhet förstör klubbens egendom är ersättningsskyldig.
13:5 Medlem som utträder ur klubben har ej rätt att ställa några ekonomiska anspråk på klubben, med undantag av summor som har lånats ut till Törnros MC.
13:6 Medlem som handlar i strid med klubbens stadgar, verksamhet eller på annat sätt skadat Törnros MC kan uteslutas vid extra årsmöte. Röstmajoriteten ska då vara minst 2/3.
13:7 Medlem har möjlighet att låna lokalen kostnadsfritt för privat bruk. Lokalen bokas i god tid genom styrelsen som efter godkännande aviserar bokningen på anslagstavlan.

§ 14  Medlemskommunikation
14:1 Törnros MC gör minst två brevutskick per år till medlemmarna
jan: Kallelse till årsmöte, medlemskort, medlemslista, vårens aktiviteter
aug: Information om höstens aktiviteter, medlemslista
nov: Utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften
14:2 Törnros MC:s hemsida uppdateras löpande och är tillgänglig för alla
14:3 Törnros MC skickar ut nyhetsbrev via e-mail till alla som ansluter sig till funktionen
14:4 För övrig information hänvisas till anslagstavlan vid dörren på klubbstugan eller
telefonsvararen.

§ 15  Stadgar
15:1 För Törnros MC gäller av årsmötets antagna stadgar.
15:2 Ändringar av dessa stadgar beslutas av ordinarie årsmöte varvid minst två tredjedels majoritet erfordras.
15:3 Innan ändring av dessa stadgar kan beslutas ska förslaget ha godkänts med enkel majoritet vid det sista medlemsmötet innan årsmötet.
15:4 Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.

§ 16  Upplösning
16:1 För upplösning av Törnros MC fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.
16:2 Minst två tredjedels majoritet erfordras.
16:3 Eventuella tillgångar tillfaller SMC:s trafikskadefond.